Oбщи условия за пазаруване в интернет страниците на Медина Мед ООД

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма Медина Мед ООД (www.promogumi.bg).

Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

Основни раздели:

1. Страни по сделката
2. Определения
3. Оферта
4. Цени на стоките
5. Поръчки

6. Връщане на стоката
7. Промени в поръчките
8. Цена на доставката
9. Начини на плащане
10. Доставка
11. Рекламация и гаранция на продукта
12. Сигурно пазаруване
13. Защита на личните данни
14. Политика по поверителност
15. Заключителни разпоредби

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и е регистрирано с постоянен адрес или временно пребиваване на територията на Република България, притежаващо пълна юридическа правоспособност, както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност и които разполагат със свое седалище на територията на България, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма МЕДИНА МЕД ООД със седалище: Република България, гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев 123А, регистрирана в Агенцията по вписванията, притежаваща идентификационен номер 123737210, с Данъчен номер BG123737210, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „www.promogumi.bg“.

§2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.promogumi.bg, собственост на Медина Мед ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Субект, който управлява Магазина – фирма Медина Мед ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.promogumi.bg;
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни гуми, напр. Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone и техните подмарки;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго.
 • Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 • Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
 • Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
 • Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;

§3. Оферта

3.1. В Promogumi.bg продаваме само нови гуми, не по-стари от 36 месеца от датата на производство, освен ако Клиентът не е информиран за друго. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.)

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

3.3. Съгласно практиката на повечето производители, за нови гуми се смятат не употребяваните и не по-старите от 60 месеца от датата на производство. Отговаряйки на постоянно растящите изисквания на нашите клиенти, Магазинът съкрати този период до 36 месеца и продължава да работи в посока съкращаване на този период!

3.4. В особени случаи, когато това е изрично отбелязано в наименованието и описанието на продукта, в под-страница „Разпродажба“ или на друго място определено от Медина Мед ООД, може да бъдат предлагани гуми, по-стари от 36 месеца.

3.5. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и  информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от Медина Мед ООД към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.6. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на Медина Мед ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът заплаща разходите за доставка, като точната сума се изчислява автоматично от системата при създаването на поръчка.

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на Медина Мед ООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.promogumi.bg, чрез електронна поща (e-mail) или по телефон. През зимния сезон, т.е. през месеците септември, октомври, ноември и декември заявките по телефона са сведени до минимум, поради голямата натовареност в този период.

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина Promogumi.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина Promogumi.bg се състои от следните основни етапи:

 1. избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
 2. попълване на формуляр с данни за доставка с възможност за регистрация;
 3. избор на начин на плащане;
 4. изразяване на съгласие с „Общите условия“ и
 5. натискане на бутона „Поръчай“.

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът Promogumi.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,

Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.

В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

По време на зимния сезон (повишен интерес към закупуването на гуми в периода от септември до края на годината) и летния сезон, сроковете за доставка до клиента могат да бъдат удължени. Въпреки това, по отношение на Клиента, времето за реализация на поръчка няма да прехвърли 5 работни дни.

5.1.2. Клиентът може да подаде заявка за покупка и по телефона само извън зимния сезон, т.е. освен месеците септември, октомври, ноември и декември, поради голямата натовареност в този период. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването.

5.1.3. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: info@promogumi.bg. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

5.2. След натискане на „Поръчай“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на гуми от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.

5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

§6. Връщане на стоката

6.1. Право на отказ

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на стоката.

Вие трябва да заплатите разходите по връщането. Цената за връщане с куриерска фирма Спийди АД е в размер на 3.30лв с вкл. ДДС за 1 брой гума при леки автомобили и 5.00лв с вкл. ДДС за 1 брой гума при Бус и 4х4.

За да се възползвате от това ваше право е нужно преди изтичането на 40 дневния срок да попълните и изпратите приложеният тук формуляр на:

 • по електронна поща: info@promogumi.bg;
 • по факс на номер: 02/8565203 или
 • по пощата на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Христо Ботев 123А

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

С цел да Ви улесним, ние ще вземем стоката от Вас и ще възстановим платената за нея сума. Възстановяването на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по имейл. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

Ние, от Promogumi.bg разглеждаме две изключения от правото за отказ:

 • Когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на Клиента. Това включва всички доставки на гуми, които извършваме съгласно индивидуалните заявки на наши Клиенти и
 • Когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.  

6.2. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

§7. Промени в поръчките.

7.1. Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.

За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: info@promogumi.bg или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

§8. Цена на доставката

8.1. Доставката на закупените стоки е е в размер на 3.30лв с вкл. ДДС за 1 брой гума при леки автомобили и 5.00лв с вкл. ДДС за 1 брой гума при Бус и 4х4, за територията на цялата страна!

§9. Начини на плащане

9.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

9.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

 • Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с фактура про-форма. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.
 • Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез еPay или PayPal. Това е най-сигурния и бърз начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява стоката да бъде изпратена незабавно.
 • Плащане "Купи с JetCredit". Ако изберете този вид плащане, с Вас ще се свърже служител на БНП Париба ЛФ, за да попълни съвместно с Вас молба за кредитиране. След одобрение Вие ще получите договор, който трябва да подпишете и върнете на БНП Париба ЛФ. Тогава Медина Мед ООД издава фактура, която изпраща на кредитора и след постъпване на средствата по сметката, изпраща незабавно стоката.

9.1.2. В момента на получаване на стоката:

 • Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

9.2. В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, Promogumi.bg си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на стоката, след издаване на проформа-фактура.

Напр.: При поръчка на гуми от склад на производителя, които не са налични в Promogumi.bg, Магазинът ще предложи на Клиента същия да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на стоката.

9.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

§10. Доставка

10.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Спиди АД.

10.2. Времето за доставка включва:

 • Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
 • Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.

В  случай на плащане по банков път (след издаване на проформа фактура), срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

Времето за доставки с наложен платеж и при плащане еPay или PayPal не зависи от начина на плащане.

10.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 1 работен ден. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 2-3 дена.

10.4. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

10.5. Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

10.6. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

10.7. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

10.8. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща по електронен път до клиента или е заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ДДС фактурата не се нуждае от подпис или печат.

10.9. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

10.10. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

§11. Гаранция и рекламация на продукта

11.1. Медина Мед ООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката.

11.2. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

11.3. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. ДДС фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

 • контактната форма от интернет страницата;
 • електронна поща с адрес: info@promogumi.bg.

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон 070020722 за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на Promogumi.bg

11.4. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

11.5. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

 • механична повреда (пробиване, прерязване);
 • неправилна експлоатация;
 • неправилен монтаж;
 • лошо техническо състояние на превозното средство.

11.6. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, който е изпратен за сметка на Магазина, за да транспортира стоката.

11.7. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

11.8. Фирма Медина  Мед ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

11.9. Текста на гаранционната карта можете да изтеглите от тук.

 

§12. Сигурно пазаруване

12.1. Сигурност на Интернет магазина

Promogumi.bg избра 256-bit SSL сертификат от Geo Trust, за да осигури най-висока степен на сигурно пазаруване за своите клиенти.

Допълнителна информация от Геотръст

12.2. Плащане чрез системите за плащане ePay или PayPal.

Promogumi.bg предлага на своите клиенти плащане на закупените стоки чрез системите за картови разплащания ePay или PayPal. Преимуществото при ползване на такива начини на плащане е, че Магазинът получава средствата веднага и може да изпрати закупените стоки на момента, както и, че във всеки един момент Клиента може да откаже покупката.

12.3. Данните за разплащане на Клиента се предават по Интернет и са криптирани по време на процеса на поръчката. Магазинът е подсигурил своя уебсайт и другите си системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. При съмнение за достъп до поверителна информация, моля,  отнeсете се с чувство на отговорност и затворете прозореца на браузъра, когато приключите работата си. След приключване на работа следва да напуснете потребителския си профил, особено ако споделяте компютъра си с други хора.

§13. Защита на личните данни

13.1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Медина  Мед ООД.

Медина Мед ООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 317670. (изтеглете сертификат тук)

13.2. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

13.3. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора.

13.4. Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

13.5. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

13.6. С Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

13.7. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).

13.8. Използване на бисквитки (Cookies)

На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

13.9. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP - анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).

§14. Политика по поверителност

За политиката по поверителност и техническото обслужване на Promogumi.bg (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма Медина Мед ООД със седалище: Република България, гр. Стара Загора 6000, ул. Христо Ботев 123А, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 123737210, с Данъчен номер BG123737210 и наричана по-нататък „Собственик“.

Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица.  Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.

Всички служители на Медина Мед ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

Медина Мед ООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.

Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.

Регистрацията в Promogumi.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата Promogumi.bg.

С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§15. Заключителни разпоредби

15.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено гуми, а джантите са използвани единствено за визуализиране на стоката. Медина Мед ООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.

15.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на Медина Мед ООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на Медина Мед ООД.

15.3. Фирма Медина Мед ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

15.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.promogumi.bg и са валидни за неопределено време.

15.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

15.6. Медина Мед ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

15.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

15.8. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между Медина Мед ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.